Exit Zen
1
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Plain text
9
English type: Plain text
10
English type: Plain text
11
English type: Bullet: '- '
12
English type: Plain text
14
English type: Bullet: '- '
15
English type: Plain text
19
English type: Plain text
21
English type: Plain text
32
English type: Plain text
35
English type: Plain text
36
English type: Plain text
The translation has come to an end.