Exit Zen
2
English type: Plain text
5
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Plain text
10
English type: Plain text
11
English type: Bullet: '- '
12
English type: Plain text
13
English type: Bullet: '- '
14
English type: Title =
15
English type: Bullet: '- '
16
English type: Bullet: '- '
17
English type: Title =
18
English type: Plain text
19
English type: Bullet: '- '
20
English type: Bullet: '- '
21
English type: Bullet: '- '
22
English type: Plain text
The translation has come to an end.