Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
3
English type: Title ##
4
English type: Bullet: '* '
5
English type: Bullet: '* '
6
English type: Bullet: '* '
7
English type: Bullet: '* '
8
English type: Bullet: '* '
9
English type: Bullet: '* '
10
English type: Title ##
11
English type: Bullet: '* '
12
English type: Bullet: '* '
13
English type: Bullet: '* '
14
English type: Bullet: '* '
15
English type: Bullet: '* '
16
English type: Bullet: '* '
17
English type: Bullet: '* '
18
English type: Bullet: '* '
19
English type: Title ##
20
English type: Bullet: '1. '