Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
3
English type: Plain text
4
English type: Plain text
5
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Plain text
10
English type: Plain text
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Plain text
14
English type: Plain text
15
English type: Plain text
16
English type: Bullet: ' - '
17
English type: Bullet: ' - '
18
English type: Bullet: ' - '
The translation has come to an end.