Exit Zen
1
English type: Plain text
6
English type: Bullet: ' * '
7
English type: Bullet: ' * '
The translation has come to an end.