Exit Zen
4
English type: Plain text
5
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Plain text
9
English type: Plain text
10
English type: Plain text
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Bullet: '- '
14
English type: Bullet: '- '
15
English type: Bullet: '- '
16
English type: Plain text
17
English type: Plain text
The translation has come to an end.