English Catalan
[[!meta robots="noindex"]]
[[!meta robots="noindex"]]
Use this section if the Boot Loader appears but not the Welcome Screen when you start Tails. Utilitzeu aquesta secció si apareix el Carregador d'Arrencada però no la Pantalla de Benvinguda quan inicieu Tails.
<h2>Verify your Tails USB stick</h2>
<h2>Verifiqueu el vostre llapis USB de Tails</h2>
[[!inline pages="install/inc/steps/basic_troubleshooting.inline" raw="yes" sort="age"]]
[[!inline pages="install/inc/steps/basic_troubleshooting.inline.ca" raw="yes" sort="age"]]
<h2 id="troubleshooting-mode">Try the Troubleshooting Mode entry</h2>
<h2 id="troubleshooting-mode">Proveu l'entrada del mode de resolució de problemes</h2>
In the Boot Loader, choose the **Troubleshooting Mode** entry, which works better on some computers. Al carregador d'arrencada, trieu l'entrada **Mode de resolució de problemes (Troubleshooting Mode)**, que funciona millor en alguns ordinadors.
<h2 id="external-hard-disk">Try the External Hard Disk entry</h2>
<h2 id="external-hard-disk">Proveu l'entrada del disc dur extern</h2>
In the Boot Loader, choose the **External Hard Disk** entry, if it is available. Some USB sticks need this entry in order to start Tails. Al carregador d'arrencada, trieu l'entrada **Disc dur extern**, si està disponible. Alguns llapis USB necessiten aquesta entrada per iniciar Tails.
<h2 id="known-issues-not-entirely">Check our list of known issues</h2>
<h2 id="known-issues-not-entirely">Consulteu la nostra llista de problemes coneguts</h2>
If the computer displays the error message **Error starting GDM with your graphics card**, refer to our [[list of known issues with graphics cards|support/known_issues/graphics]]. Si l'ordinador mostra el missatge d'error **Error starting GDM with your graphics card**, consulteu la nostra [[llista de problemes coneguts amb les targetes gràfiques|support/known_issues/graphics]].
Otherwise, refer to our [[list of known issues about Tails not starting entirely|support/known_issues#not-entirely]]. It might contain workarounds for your computer model. En cas contrari, consulteu la nostra [[llista de problemes coneguts sobre Tails quan no s'inicia del tot|support/known_issues#not-entirely]]. Pot contenir solucions alternatives per al vostre model d'ordinador.