Exit Zen
2
English type: Plain text
5
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Plain text
9
English type: Plain text
10
English type: Plain text
11
English type: Plain text
12
English type: Bullet: '- '
13
English type: Bullet: '- '
14
English type: Bullet: '- '
The translation has come to an end.