Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
3
English type: Title #
6
English type: Title #
7
English type: Plain text
8
English type: Plain text
9
English type: Bullet: '1. '
10
English type: Bullet: '1. '
11
English type: Bullet: ' - '
12
English type: Bullet: ' - '
13
English type: Bullet: '1. '
14
English type: Plain text
15
English type: Bullet: '* '
16
English type: Bullet: '* '
17
English type: Bullet: ' - '
18
English type: Bullet: ' - '
19
English type: Bullet: ' - '
20
English type: Title ##
21
English type: Plain text
The translation has come to an end.