Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
3
English type: Title =
4
English type: Plain text
5
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Bullet: '- '
8
English type: Bullet: '1. '
9
English type: Bullet: ' 1. '
10
English type: Bullet: ' 1. '
11
English type: Bullet: ' 1. '
12
English type: Bullet: ' - '
13
English type: Bullet: ' - '
14
English type: Plain text
15
English type: Plain text
16
English type: Plain text
17
English type: Plain text
18
English type: Plain text
19
English type: Title -
20
English type: Plain text