Exit Zen
2
English type: Plain text
5
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Bullet: '- '
8
English type: Bullet: '- '
9
English type: Plain text
10
English type: Plain text
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Title ##
14
English type: Plain text
15
English type: Bullet: '1. '
16
English type: Plain text
17
English type: Bullet: '1. '
18
English type: Bullet: '1. '
19
English type: Bullet: '1. '
20
English type: Bullet: '1. '
21
English type: Plain text
The translation has come to an end.