Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
3
English type: Title #
4
English type: Plain text
5
English type: Title #
6
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Bullet: '1. '
10
English type: Bullet: '* '
11
English type: Bullet: '* '
13
English type: Plain text
14
English type: Bullet: '* '
16
English type: Bullet: ' - '
17
English type: Bullet: ' - '
18
English type: Bullet: ' - '
19
English type: Plain text
20
English type: Bullet: '* '
21
English type: Bullet: '* '
22
English type: Bullet: '* '
23
English type: Bullet: '* '