Exit Zen
4
English type: Plain text
6
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Bullet: '- '
9
English type: Plain text
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Plain text
14
English type: Bullet: '- '
17
English type: Plain text
18
English type: Plain text
20
English type: Plain text
31
English type: Plain text
The translation has come to an end.