Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
5
English type: Plain text
8
English type: Plain text
9
English type: Plain text
10
English type: Bullet: '- '
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Bullet: '- '
14
English type: Plain text
19
English type: Title #
21
English type: Plain text
30
English type: Plain text
34
English type: Plain text
35
English type: Plain text
The translation has come to an end.