Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
5
English type: Plain text
7
English type: Title #
8
English type: Plain text
9
English type: Plain text
10
English type: Bullet: '- '
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Bullet: '- '
14
English type: Plain text
19
English type: Title #
21
English type: Plain text
25
English type: Bullet: ' - '
29
English type: Title ##
30
English type: Plain text
31
English type: Bullet: ' - '
32
English type: Bullet: ' - '
34
English type: Plain text
36
English type: Plain text
The translation has come to an end.