Exit Zen
2
English type: Plain text
4
English type: Plain text
7
English type: Bullet: '1. '
8
English type: Plain text
9
English type: Plain text
10
English type: Plain text
12
English type: Bullet: '1. '
13
English type: Bullet: '1. '
16
English type: Plain text
The translation has come to an end.