Exit Zen
3
English type: Plain text
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Plain text
39
English type: Plain text
42
English type: Plain text
45
English type: Plain text
46
English type: Plain text
49
English type: Bullet: ' - '
53
English type: Plain text
55
English type: Plain text
57
English type: Plain text
62
English type: Bullet: '- '
63
English type: Bullet: '- '
67
English type: Plain text
72
English type: Plain text
73
English type: Plain text
The translation has come to an end.