Exit Zen
1
English type: Plain text
3
English type: Plain text
4
English type: Plain text
5
English type: Plain text
7
English type: Plain text
8
English type: Bullet: '1. '
9
English type: Bullet: '2. '
10
English type: Bullet: '3. '
11
English type: Plain text
13
English type: Plain text
14
English type: Plain text
The translation has come to an end.