Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Title =
3
English type: Plain text
4
English type: Bullet: ' * '
5
English type: Bullet: ' * '
6
English type: Plain text
7
English type: Bullet: ' * '
8
English type: Bullet: ' * '
9
English type: Bullet: ' * '
10
English type: Plain text
11
English type: Bullet: ' * '
12
English type: Bullet: ' * '
13
English type: Plain text
15
English type: Title =
16
English type: Plain text
17
English type: Plain text
18
English type: Plain text
19
English type: Bullet: '- '
20
English type: Bullet: ' * '
21
English type: Bullet: ' * '