Exit Zen
1
English type: Plain text
2
English type: Plain text
3
English type: Plain text
4
English type: Plain text
5
English type: Bullet: '1. '
6
English type: Bullet: '1. '
7
English type: Bullet: '1. '
8
English type: Bullet: ' - '
9
English type: Bullet: ' - '
10
English type: Bullet: '1. '
11
English type: Plain text
12
English type: Plain text
13
English type: Plain text
14
English type: Bullet: '1. '
15
English type: Plain text
16
English type: Bullet: '1. '
17
English type: Plain text
18
English type: Plain text
19
English type: Plain text
20
English type: Plain text
The translation has come to an end.