Exit Zen
2
English type: Plain text
6
English type: Plain text
9
English type: Plain text
12
English type: Plain text
16
English type: Plain text
26
English type: Plain text
32
English type: Title =
33
English type: Bullet: ' - '
35
English type: Bullet: ' - '
37

please translate the word 'Logo'

English type: Bullet: ' - '
38
English type: Bullet: ' - '
40
English type: Title =
42
English type: Bullet: ' - '
43
English type: Bullet: ' - '
44
English type: Bullet: ' - '
45
English type: Bullet: ' - '
46
English type: Bullet: ' - '
47
English type: Bullet: ' - '
48
English type: Bullet: ' - '
49
English type: Bullet: ' - '