English Catalan
[[!meta date="Sat, 26 Nov 2016 12:34:56 +0000"]]
[[!meta date="Sat, 26 Nov 2016 12:34:56 +0000"]]
[[!pagetemplate template="news.tmpl"]]
[[!pagetemplate template="news.tmpl"]]
[[!meta title="Our plans for the coming years"]]
[[!meta title="Els nostres plans per als propers anys"]]
[[!tag announce]]
[[!tag announce]]
As part of our ongoing donation campaign, we already explained you [[why we needed donations|why_we_need_donations]] and [[how we use these donations|what_we_do_with_your_money]]. Today we are sharing with you our plans for the next years: Com a part de la nostra campanya de donacions en curs, ja us vam explicar [[per què necessitàvem donacions|why_we_need_donations]] i [[com fem servir aquestes donacions|what_we_do_with_your_money]]. Avui compartim amb vosaltres els nostres plans per als propers anys:
**Easier adoption** **Adopció més fàcil**
**Revamp Tails Greeter**: make it easier to configure Tails when starting ([[!tails_ticket 5464]]) **Renovar Tails Greeter**: facilitar la configuració de Tails quan s'inicia ([[!tails_ticket 5464]])
**Rethink the installation and upgrade process**: take a step back and reflect on the future of Tails Installer, the installation on Windows and Mac, and automatic upgrades ([[!tails_ticket 11679]]) **Repensar el procés d'instal·lació i actualització**: fer un pas enrere i reflexionar sobre el futur de l'Instal·lador de Tails, la instal·lació a Windows i Mac i les actualitzacions automàtiques ([[!tails_ticket 11679]])
**Graphical installation method for macOS**: what would it take to document tools other than Tails Installer to do a graphical installation from macOS? ([[!tails_ticket 11682]]) **Mètode d'instal·lació gràfica per a macOS**: què caldria per documentar eines que no siguin l'Instal·lador de Tails per fer una instal·lació gràfica des de macOS? ([[!tails_ticket 11682]])
**Explain better what Tails is** and what makes it so awesome ([[!tails_ticket 9814]]) **Explicar millor què és Tails** i què el fa tan fantàstic ([[!tails_ticket 9814]])
**Security hardening** **Enduriment de seguretat**
**Reproducible build of the ISO image**: protect users and developers from a malicious build of our ISO image ([[!tails_ticket 5630]]) **Compilació reproductible de la imatge ISO**: protegir els usuaris i desenvolupadors d'una compilació maliciosa de la nostra imatge ISO ([[!tails_ticket 5630]])
**Persistent Tor state**: have persistent entry guards ([[!tails_ticket 5462]]) **Estat de Tor persistent**: implementar guàrdies d'entrada persistents ([[!tails_ticket 5462]])
**HTTPS mirrors**: serve our downloads over HTTPS only ([[!tails_ticket 9796]]) **Miralls HTTPS**: oferir les nostres baixades només per HTTPS ([[!tails_ticket 9796]])
**Persistent seed for random number generator**: have better entropy and stronger crypto ([[!tails_ticket 7675]]) **Llavor persistent per al generador de números aleatoris**: tenir una millor entropia i una criptografia més forta ([[!tails_ticket 7675]])
**Browser fingerprint**: compare and reevaluate the web fingerprint of Tor Browser inside and outside Tails ([[!tails_ticket 5362]]) **Empremta del navegador**: comparar i tornar a avaluar l'empremta web del Navegador Tor dins i fora de Tails ([[!tails_ticket 5362]])
**Community** **Comunitat**
**Web platform for translators**: make it easier to translate our website ([[!tails_ticket 10034]]) **Plataforma web per a traductors**: facilitar la traducció del nostre lloc web ([[!tails_ticket 10034]])
**Social contract**: guiding principles that reflects the commitment to our ideals ([[!tails_ticket 11669]]) **Contracte social**: principis rectors que reflecteixen el compromís amb els nostres ideals ([[!tails_ticket 11669]])
**Personas**: study and describe our user base to take better design decisions ([[!tails_ticket 11162]]) **Persones**: estudiar i descriure la nostra base d'usuaris per prendre millors decisions de disseny ([[!tails_ticket 11162]])